Forord

Knuts prekenside er ment å være til oppbyggelse for kristne og til inspirasjon for prester og forkynnere som i sitt forberedelsesarbeid kjenner behov for nye impulser, en ny vinkling eller idé. Jeg har selv nytt godt av å snappe opp ideer, ”låne” fra andre og bruke dette i egne prekener. Derfor ønsker jeg å gi tilbake.

De langt fleste av disse prekenene har blitt til i møte med en bestemt menighet på en bestemt dag i kirkeåret, og kan derfor være farget av lokale forhold og aktuelle hendeleser det året prekenen ble holdt. I en annen menighet, eller et annet år, vil predikanten kanskje måtte fokusere på andre sider ved budskapet i bibelteksten.

Prekensidene er ikke ment til kopiering, men til gjennomlesning og inspirasjon. De beste prekenene blir, etter mitt skjønn til ved at man i bønn og arbeid med bibeltekstene og disse andre kildene, gjør stoffet til sitt eget ved å forme setningene etter hukommelsen og bruke egne ord.

Noen prekener er fra før de nye tekstrekkene kom i 2011, og de sorterer nå under en annen dag i kirkeåret. Enkelte av disse har nå fått plass også etter ny ordning. Dermed er det ikke gitt at de treffer med tema for kirkeårsdagen, men det står datering og opprinnelig kirkeårsplassering i hver preken.

Måtte Gud velsigne ditt arbeid og dine tilhørere.

Med hilsen
sokneprest Knut Svenning.